Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego „puszystapoduszka.pl”

        Poniższy Regulamin Sklepu internetowego „puszystapoduszka.pl” (zwany dalej „Regulaminem”), będącego własnością AP FARMA Agnieszka Parzy, ul.Żytnia 8, Więckowice, 62-070 Dopiewo, NIP : 696 140 27 19, reguluje stosunki prawne pomiędzy Sklepem internetowym “puszystapoduszka.pl” (zwany dalej „Sklepem”), a osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi korzystającymi z usług telekomunikacyjnych w Internecie w domenie internetowej www.puszystapoduszka.pl, (zwanymi dalej „Klientami”).

Przez kliknięcie pola „Akceptuj Regulamin“ w ramach procedury rejestracyjnej, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem w ramach stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sklepem i akceptuje je bez zastrzeżeń jako Klient domeny internetowej www.puszystapoduszka.pl .

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep internetowy „puszystapoduszka.pl” sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a tym samym zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu dostępnego pod adresem www.puszystapoduszka.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 • Sklep świadczy następujące usługi:
  • umożliwia Klientom składanie zamówień towarów dostępnych w ramach Sklepu i zawieranie umów sprzedaży tych towarów na odległość,
  • udziela Klientom informacji o towarach dostępnych w Sklepie.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy.
 • Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Informacja o cenie podawana na stronie www.puszystapoduszka.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której zawarte zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed etapem realizacji zamówienia. Podana na stronie internetowej www.puszystapoduszka.pl oraz w potwierdzeniu e-mail cena nie jest wiążąca jeżeli jej rażące zaniżenie jest następstwem błędu programu komputerowego, który powstał bez winy Sklepu.
 • Zdjęcia, prezentacje oraz ewentualne filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.
 • Termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu dla towarów niedostępnych jest szacowany i może ulec zmianie.
 • Koszty wysyłki naliczane automatycznie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie po późniejszej weryfikacji przez Sklep.

§ 2.

ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 • W ramach serwisu www.puszystapoduszka.pl Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.
 • Klient powinien niezwłocznie powiadomić o każdym przypadku naruszenia praw Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Klient:
  • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów;
  • dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  • naruszył zasady współżycia społecznego, np. poprzez co najmniej dwukrotne dokonywanie zamówień lub rezerwacji towaru i jednocześnie ich co najmniej dwukrotne nieodbieranie.

§ 3.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.puszystapoduszka.pl, a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 • Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 • Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem wysłania produktu na adres Klienta. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem, który zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.
 • Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i opiewają na kwotę BRUTTO, a zatem zawierają wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym VAT, cła, etc. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  • gotówką kurierowi przy dostarczeniu zamówienia (pobranie).
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 • Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania go przez Sklep o bieżącym statusie zamówienia.
 • W celu realizacji zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do odbioru, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych podanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowany lub zamówiony towar będzie dostępny a podane dane personalne i adresowe prawidłowe.
 • W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. Klient decyduje także czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 • W przypadku braku towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia, Klient otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 • Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 • W przypadku zamówień produktów które nie są dostępne na stanie magazynowym, Sklep może pobrać od Klienta indywidualnie uzgodnioną zaliczkę.
 • Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.
 • Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem. W przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,

niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia należy niezwłocznie sporządzić i podpisać przy kurierze dostępny u niego protokół reklamacji i zgłosić do Sklepu reklamację.

19. Po zawarciu umowy sprzedaży ze Sklepem Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru od pracownika firmy kurierskiej. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu.

§ 4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówiony towar wydawany jest bezpośrednio z magazynu, wolny jest od wad fizycznych i prawnych, jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony.

§ 5.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przedmiotowe oświadczenie należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby Sklepu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły sobie wzajemnie ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od chwili wydania Klientowi towaru nie może dojść do:
  • mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: pęknięcie, pobicie),
  • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.
 • Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przez Klienta całego zamówienia Sklep dokonuje zwrotu całości uiszczonej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki za relację Sklep- Klient.
 • Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

§ 6.

DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, są w pełni bezpieczne, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Sklep zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy pobieranych, ustalanych i powstających danych osobowych, które Klienci podali w związku z rejestracją i użytkowaniem strony internetowej www.puszystapoduszka.pl .

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • Do rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze strony www.puszystapoduszka.pl właściwe miejscowo są sądy powszechne ustalone według dyspozycji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie zaś niejasności dotyczące praw i obowiązków Klientów oraz Sklepu usuwane będą według przepisów Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

0.000 items